Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SUBLIMO (Vandewiele-Coucke GCV)  
Art. 1. De opdrachtgever erkent dat hij de taal van deze algemene voorwaarden begrijpt. The customer acknowledges that he understands the language of these general conditions. Le client recognise qu’il comprend le langue de ces conditions générales.   
Elke opdracht of bestelling aan ons is onderhevig aan deze algemene voorwaarden. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn algemene voorwaarden.  
Deze algemene voorwaarden hebben uitdrukkelijke voorrang op de eventuele factuurvoorwaarden van de klant. In de mate de voorwaarden van de klant een gelijkaardig beding zouden bevatten, dient de klant het initiatief te nemen om daaromtrent een schriftelijke overeenkomst met ons te bereiken. Zoniet, wordt hij geacht akkoord te gaan met het feit dat deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen beheersen.   
In de mate de klant ons toegang verleent ter uitvoering van de werken, wordt van rechtswege vermoed dat hij opdracht heeft gegeven tot uitvoering van de werken. De klant kan dit vermoeden slechts ontkrachten door ons er binnen de 24 uur na aanvang van uitvoering via gemotiveerde en aangetekende brief op te wijzen dat wij géén opdracht zouden gekregen hebben tot uitvoering van de werken.  
In de mate er een offerte zou bestaan en wij ten opzichte van deze offerte méérwerken dienen uit te voeren, wordt van rechtswege vermoed dat wij daartoe opdracht hebben gekregen. De klant kan dit vermoeden slechts ontkrachten door ons er binnen de 48 na uitvoering via gemotiveerde en aangetekende brief op te wijzen dat wij géén opdracht zouden gekregen hebben tot uitvoering van de meerwerken.  
  
Art. 2.  Elke offerte is vrijblijvend en slechts een aanbod tot contracteren. De op de offerte vermelde prijs omvat enkel die werken die opgesomd worden in de offerte. Alle op de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW.  
Indien er geen offerte bestaat, hebben wij het recht om onze diensten aan te rekenen in regie (aan prijzen die niet kennelijk onredelijk zijn).  
  
Art. 3.  Behoudens andersluidende afspraak is de betalingstermijn van elke factuur 8 dagen na factuurdatum.   
Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd van 9 % per jaar.  
De klant is naast deze verwijlintresten tevens een schadevergoeding verschuldigd van 12 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 75 en een maximum van € 2.500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Deze schadevergoeding is van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling opeisbaar van zodra de factuur niet tegen de opgegeven vervaldatum betaald is.   
Wij kunnen ten allen tijde vragen om de uit te voeren diensten integraal te betalen vóór aanvang van uitvoering van de opdracht, onmiddellijk nadat de klant een opdracht heeft gegeven. Evengoed kunnen wij ervoor opteren om te werken met tussentijdse facturen.   
De opdrachtgever van de werken is en blijft verantwoordelijk voor betaling aan ons, ook wanneer wij -op verzoek van de opdrachtgever - aan een derde partij gefactureerd hebben.  
Bij niet-betaling, behouden wij ons het recht voor om de uitvoering der werken stop te zetten, en om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerd gedeelte der werken.   
 
  
 (5/09/2019)   2 / 3  
Art. 4.  Elk protest tegen de factuur en elke klacht omtrent de uitgevoerde diensten of geleverde producten dient op straffe van verval, schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 dagen. Bij gebreke aan dergelijk protest aanvaardt de klant het resultaat, met inbegrip van alle zichtbare gebreken.   
Verborgen gebreken moet de klant met een aangetekende brief melden binnen de 8 dagen nadat de ontdekking ervan mogelijk was en ieder geval binnen de zes maanden na de voltooiing van het werk.   
Zichtbare gebreken of beschadigingen die door ons zouden aangebracht zijn moeten worden gemeld binnen de 3 dagen aan ons, begeleid van een voorstel van tijdstip om de beweerde beschadiging tegensprekelijk te laten vaststellen.   
Klachten, zelfs al zijn zij gegrond, verschaffen de klant niet het recht om de verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren voor de overige bestelde goederen en werken.  
In de mate de opdrachtgever een bijzonder esthetisch resultaat verlangt omwille van specifieke omstandigheden, dient hij dit specifiek te melden bij aanvang van de overeenkomst. Wij moeten vooraf op de hoogte gebracht worden van bijzondere uitvoeringswijzes en bijzonderheden die eigen zijn aan de werf. Indien wij hier niet van ingelicht worden, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor de klachten die daaruit voortvloeien.   
Wij zijn niet aansprakelijk voor de fabricagefouten in de materialen die gereinigd moeten worden. Er is een vermoeden dat de gebreken die zichtbaar zijn reeds in de kiem aanwezig waren vóór reiniging.   
Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgschade, noch voor zware of opzettelijke fouten begaan door onze werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.  
Wij voeren de opdracht van de klant uit en zijn geenszins verantwoordelijk voor eventuele vergunningen van overheidswege, attesten en/of administratieve reglementen.  
Art. 5.   In alle gevallen waarin een overeenkomst door de klant wordt verbroken, of ten laste van de klant wordt ontbonden is de klant van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot het betalen van een schadevergoeding van 25 % van het resterende bedrag, behoudens bewijs dat de schade hoger is.  
Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt, wordt de ontbinding van de overeenkomst lastens de klant van rechtswege vastgesteld voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte. Tevens behouden wij ons het recht voor om alle prestaties stop te zetten voor de klant en/of de vennootschappen waarin die klant (of de zaakvoerder van die klant) zeggenschap heeft. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of aanvraag van procedure gerechtelijke reorganisatie van de klant, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.  
Art. 6.   Een eventuele meegedeelde uitvoeringstermijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt. Enige vertraging geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.   
Art. 7. Wij behouden ons het recht voor om de gepresteerde uren van onze werknemers integraal aan te rekenen aan een uurtarief naar keuze. Dit omvat eveneens de verplaatsingstijd en –kosten van de zetel van de firma naar de klant.  
Minstens 5 dagen vóór de uitvoering van elke opdracht overhandigt de klant ons een overzicht van de locatie en richting van alle niet-zichtbare elektrische en sanitaire leidingen die op de bouwplaats aanwezig zijn. In de mate dit niet zou gebeuren, zijn wij geenszins aansprakelijk voor eventuele schade aan onzichtbare leidingen en/of voorzieningen.   
Elke offerte die wij opstellen gaat uit van een optimaal bereikbare werf, en een bereikbare losplaats waar water en elektriciteit aanwezig is op de werf, en die vlot bereikbaar is. Wij behouden ons het recht voor om meerprijzen aan te rekenen ingeval deze situatie niet voorhanden is.    
 
  
 (5/09/2019)   3 / 3  
Art. 8. Onze verbintenissen zijn middelenverbintenissen. Onze aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot het bedrag van de factuur of het totale bedrag van de aannemingsovereenkomst.  
Indien wij bij de uitvoering van onze opdracht géén kennis hebben van specifieke belichting (doordat ze nog niet geplaatst is en/of dit niet gemeld werd), kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor het esthetische en/of visuele resultaat.   
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de eventuele producten die de klant aanbrengt op de gereinigde materialen, of navolgende aannemers aanbrengen op de gereinigde materialen.   
  
Art. 9. Alle door ons geleverde goederen blijven eigendom tot op de dag van integrale betaling van alle facturen en aanhorigheden.   
Wij zijn niet aansprakelijk voor elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de klant niet meer van ons kan worden verlangd (staking, lock-out, technische storingen, ziekte zaakvoerder/werknemer, weersomstandigheden, enz…).   
  
Art. 10.  Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht en alle eventuele geschillen die uit deze of volgende overeenkomst voortvloeien zullen worden beoordeeld door de Rechtbanken van het arrondissement Gent, Afdeling Kortrijk.